The works included in the exhibition titled ’Salvatge’ (Wild) all deal with the relationship between the environment and emotions, the wild part of love relationships.
They speak of a subjective, voluptuous environment, drawing attention to the void, perhaps expressing something which is lacking, or of a space not yet travelled. The work seeks to address the possibility of happiness with great symbolic development.

Les obres que recull l’exposició Salvatge, atenen a la relació entre l’entorn i les emocions. A la part salvatge de les relacions amoroses.
Parla d’un entorn subjectiu, voluptuós, amb especial atenció a l’buit com a expressió de la falta o potser d’un espai no recorregut. El treball aborda la possibilitat de la felicitat amb un gran desenvolupament simbòlic.

Las obras que recoge la exposición Salvatge, atienden a la relación entre el entorno y las emociones. A la parte salvaje de las relaciones amorosas.
Habla de un entorno subjetivo, voluptuoso, con especial atención al vacío como expresión de la falta o quizá de un espacio no recorrido. El trabajo aborda la posibilidad de la felicidad con un gran desarrollo simbólico. 

Manuela Gerosa
Rediscover, 2020
Oil on paper
100 x 70  (39.37 x 27.55 inches)

BUY ARTWORK NOW

Manuela Gerosa
Rediscover, 2020
Oil on paper
100 x 70  (39.37 x 27.55 inches)

 

BUY ARTWORK NOW

 

Manuela Gerosa
Aperture, 2020
Oil on paper
100 x 70  (39.37 x 27.55 inches)

BUY ARTWORK NOW

Manuela Gerosa
Mind the gap, 2020
Oil on paper
100 x 70  (39.37 x 27.55 inches)

BUY ARTWORK NOW

Manuela Gerosa
Invention, 2020
Oil on paper
100 x 70  (39.37 x 27.55 inches)

BUY ARTWORK NOW

Manuela Gerosa
Recall, 2020
Oil on paper
100 x 70  (39.37 x 27.55 inches)

BUY ARTWORK NOW